Algemene voorwaarden

1. VHUUR Advocatuur ("VHUUR") is een eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 56524625, met als doel het beoefenen van de rechtspraktijk, waaronder de advocatuur.
 
2. Alle opdrachten van cliënten beschouwt VHUUR als uitsluitend aan haar gegeven. Dat geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 
3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door VHUUR afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van VHUUR komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot EUR 10.000,- of, indien het door VHUUR in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot een bedrag gelijk aan dat honorarium (zonder BTW) met een maximum van EUR 100.000,-. Elke vordering jegens VHUUR verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.
 
4. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door VHUUR aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.
 
5. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van VHUUR, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor VHUUR werkzaam zijn/waren of verbonden zijn/waren aan VHUUR, alle derden die bij de uitvoering door VHUUR van enige opdracht zijn/waren ingeschakeld, Stichting Derdengelden Vhuur advocatuur gevestigd te Amsterdam ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 56524048, inclusief haar bestuurders, voormalig bestuurders, werknemers en voormalig werknemers en alle erfgenamen van de hiervoor aangeduide personen. Iedere verwijzing in deze algemene voorwaarden naar VHUUR geldt in een voorkomend geval tevens als een verwijzing naar de desbetreffende (rechts)personen. Voor zover nodig geldt dit artikel als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW ten behoeve van voornoemde (rechts)personen, welk beding door VHUUR namens deze (rechts)personen reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
 
6. VHUUR kan samenwerken met andere advocaten, notarissen, fiscalisten en andere derde. VHUUR zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VHUUR is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. VHUUR is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.7.  De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Kosten van invorderingsmaatregelen komen –met een minimum van 10% van het openstaande saldo- ten laste van de opdrachtgever.8. VHUUR is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is VHUUR na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is VHUUR gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. VHUUR heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.9. VHUUR en/of de betrokken advocaat heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 10 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij VHUUR en/of de betrokken advocaat in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.10. De rechtsverhouding tussen VHUUR en haar cliënten is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.​